Thông cáo số 27 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 21-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một bước dự án Luật doanh nghiệp sau lần thảo luận lần thứ nhất của Quốc hội.

Trong buổi làm việc đã có 24 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Về trình tự đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Về công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty;

- Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

- Về quyền của người lao động trong doanh nghiệp; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp;

- Các quy định về tên doanh nghiệp;

- Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

- Về chuyển đổi công ty nhà nước;

- Về hiệu lực thi hành của Luật…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật đầu tư.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một bước dự án Luật đầu tư sau lần thảo luận lần thứ nhất của Quốc hội.

Trong buổi làm việc đã có 13 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

- Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách;

- Về giải quyết tranh chấp;

- Về lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

- Về đầu tư-kinh doanh vốn nhà nước;

- Về các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

- Thủ tục đăng ký và thẩm tra đầu tư;

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư và thời hạn của dự án đầu tư;

- Quản lý nhà nước về đầu tư...

Thứ ba, ngày 22-11-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 27 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 21-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một bước dự án Luật doanh nghiệp sau lần thảo luận lần thứ nhất của Quốc hội.

Trong buổi làm việc đã có 24 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Về trình tự đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Về công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty;

- Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

- Về quyền của người lao động trong doanh nghiệp; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp;

- Các quy định về tên doanh nghiệp;

- Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

- Về chuyển đổi công ty nhà nước;

- Về hiệu lực thi hành của Luật…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật đầu tư.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một bước dự án Luật đầu tư sau lần thảo luận lần thứ nhất của Quốc hội.

Trong buổi làm việc đã có 13 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

- Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách;

- Về giải quyết tranh chấp;

- Về lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

- Về đầu tư-kinh doanh vốn nhà nước;

- Về các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

- Thủ tục đăng ký và thẩm tra đầu tư;

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư và thời hạn của dự án đầu tư;

- Quản lý nhà nước về đầu tư...

Thứ ba, ngày 22-11-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)