Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 19-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển:

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sở hữu trí tuệ.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật sở hữu trí tuệ.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Ủy viên thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đọc một số điều của dự thảo Luật sở hữu trí tuệ còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Điều 11);

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25);

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 26);

- Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền thù lao (Điều 32);

- Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền thù lao (Điều 33);

- Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 121);

- Quyền sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước (Điều 133);

- Hạn chế quyền của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng (Điều 190);

- Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc (Điều 196);

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sở hữu trí tuệ.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giao dịch điện tử.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật giao dịch điện tử.

Quốc hội xem phóng sự truyền hình giới thiệu về hoạt động giao dịch điện tử.

Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc một số điều của dự thảo Luật giao dịch điện tử còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Chính sách phát triển và ứng dụng giao dịch điện tử (Điều 6);

- Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu (Điều 11);

- Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử (Điều 24);

- Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử (Điều 46).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật giao dịch điện tử.

3. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Ủy viên thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đọc một số điều của dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Nguyên tắc bảo vệ môi trường (Điều 4);

- Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 5);

- Ban hành và công bố áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia (Điều 13);

- Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 23);

- Xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường (Điều 49);

- Bảo vệ môi trường nơi công cộng (Điều 52);

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông (Điều 61);

- Thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi trường (Điều 105).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tiếp theo phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển:

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2006 của Quốc hội.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

Chủ nhật, ngày 20-11-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 21-11-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 19-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển:

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sở hữu trí tuệ.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật sở hữu trí tuệ.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Ủy viên thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đọc một số điều của dự thảo Luật sở hữu trí tuệ còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Điều 11);

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25);

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 26);

- Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền thù lao (Điều 32);

- Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền thù lao (Điều 33);

- Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 121);

- Quyền sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước (Điều 133);

- Hạn chế quyền của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng (Điều 190);

- Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc (Điều 196);

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sở hữu trí tuệ.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giao dịch điện tử.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật giao dịch điện tử.

Quốc hội xem phóng sự truyền hình giới thiệu về hoạt động giao dịch điện tử.

Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc một số điều của dự thảo Luật giao dịch điện tử còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Chính sách phát triển và ứng dụng giao dịch điện tử (Điều 6);

- Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu (Điều 11);

- Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử (Điều 24);

- Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử (Điều 46).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật giao dịch điện tử.

3. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Ủy viên thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đọc một số điều của dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Nguyên tắc bảo vệ môi trường (Điều 4);

- Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 5);

- Ban hành và công bố áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia (Điều 13);

- Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 23);

- Xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường (Điều 49);

- Bảo vệ môi trường nơi công cộng (Điều 52);

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông (Điều 61);

- Thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi trường (Điều 105).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tiếp theo phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển:

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2006 của Quốc hội.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

Chủ nhật, ngày 20-11-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 21-11-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)