Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Thứ ba, ngày 15-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Quốc hội thảo luận dự án Luật công nghệ thông tin. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 17 lượt đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Chính sách công nghệ thông tin; kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin;

- Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: quốc phòng và an ninh, thương mại và sản xuất;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Về bảo vệ trẻ em chưa thành niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Các hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin và hình thức xử lý;

- Về bảo hộ sở hữu trí tuệ và quỹ đầu tư mạo hiểm về công nghệ thông tin;

- Các quy định về lập, đăng ký trang chủ (website);

- Về chính sách công nghệ thông tin ở nông thôn;

- Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Trong ngày làm việc đã có 12 đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam;

- Chính sách đầu tư phát triển ngành hàng không dân dụng;

- Về kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không dân dụng;

- Tổ chức và hoạt động của các chủ thể trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Xác định trách nhiệm khi xảy ra tai nạn hàng không;

- Những bất cập trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm, gián đoạn, hủy chuyến bay;

- Về quy hoạch cảng hàng không khu vực;

- Thanh tra đảm bảo an toàn hàng không;

- Quản lý nhà nước về hàng không dân dụng Việt Nam

Thứ tư, ngày 16-11-2005, Quốc hội là Thứ tư, ngày 16-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Dương Thu Hương đọc một số điều của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Tên gọi của Luật;

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 4);

- Lĩnh vực công khai, hình thức công khai để giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 6);

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 8);

- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước (Điều 10);

- Tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng (Điều 34);

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật các công cụ chuyển nhượng.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật các công cụ chuyển nhượng.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Dương Thu Hương đọc một số điều của dự thảo Luật các công cụ chuyển nhượng còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Áp dụng điều ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế trong quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài (Điều 6);

- Số tiền thanh toán trên công cụ chuyển nhượng (Điều 8);

- Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng (Điều 10);

- Chữ ký giả mạo, chữ ký của người không được ủy quyền (Điều 12);

- Hư hỏng công cụ chuyển nhượng (Điều 14);

- Các hành vi bị cấm (Điều 15);

- Quyền truy đòi (Điều 48).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật các công cụ chuyển nhượng.

3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc Tờ trình về việc bầu Tổng kiểm toán nhà nước.

4. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão đọc Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2005.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo công tác đối ngoại của nhà nước năm 2005 và phương hướng công tác đối ngoại năm 2006.

Thứ năm, ngày 17-11-2005, Quốc hội làm việc tại hội trường Ba Đình.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Thứ ba, ngày 15-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Quốc hội thảo luận dự án Luật công nghệ thông tin. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 17 lượt đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Chính sách công nghệ thông tin; kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin;

- Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: quốc phòng và an ninh, thương mại và sản xuất;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Về bảo vệ trẻ em chưa thành niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Các hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin và hình thức xử lý;

- Về bảo hộ sở hữu trí tuệ và quỹ đầu tư mạo hiểm về công nghệ thông tin;

- Các quy định về lập, đăng ký trang chủ (website);

- Về chính sách công nghệ thông tin ở nông thôn;

- Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Trong ngày làm việc đã có 12 đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam;

- Chính sách đầu tư phát triển ngành hàng không dân dụng;

- Về kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không dân dụng;

- Tổ chức và hoạt động của các chủ thể trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Xác định trách nhiệm khi xảy ra tai nạn hàng không;

- Những bất cập trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm, gián đoạn, hủy chuyến bay;

- Về quy hoạch cảng hàng không khu vực;

- Thanh tra đảm bảo an toàn hàng không;

- Quản lý nhà nước về hàng không dân dụng Việt Nam

Thứ tư, ngày 16-11-2005, Quốc hội là Thứ tư, ngày 16-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Dương Thu Hương đọc một số điều của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Tên gọi của Luật;

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 4);

- Lĩnh vực công khai, hình thức công khai để giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 6);

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 8);

- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước (Điều 10);

- Tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng (Điều 34);

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật các công cụ chuyển nhượng.

Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật các công cụ chuyển nhượng.

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Dương Thu Hương đọc một số điều của dự thảo Luật các công cụ chuyển nhượng còn có ý kiến khác nhau nay đã được chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Áp dụng điều ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế trong quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài (Điều 6);

- Số tiền thanh toán trên công cụ chuyển nhượng (Điều 8);

- Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng (Điều 10);

- Chữ ký giả mạo, chữ ký của người không được ủy quyền (Điều 12);

- Hư hỏng công cụ chuyển nhượng (Điều 14);

- Các hành vi bị cấm (Điều 15);

- Quyền truy đòi (Điều 48).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật các công cụ chuyển nhượng.

3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc Tờ trình về việc bầu Tổng kiểm toán nhà nước.

4. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão đọc Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2005.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo công tác đối ngoại của nhà nước năm 2005 và phương hướng công tác đối ngoại năm 2006.

Thứ năm, ngày 17-11-2005, Quốc hội làm việc tại hội trường Ba Đình.

 

(Văn phòng Quốc hội)