Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Thứ ba, ngày 15-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Quốc hội thảo luận dự án Luật công nghệ thông tin. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 17 lượt đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Chính sách công nghệ thông tin; kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin;

- Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: quốc phòng và an ninh, thương mại và sản xuất;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Về bảo vệ trẻ em chưa thành niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Các hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin và hình thức xử lý;

- Về bảo hộ sở hữu trí tuệ và quỹ đầu tư mạo hiểm về công nghệ thông tin;

- Các quy định về lập, đăng ký trang chủ (website);

- Về chính sách công nghệ thông tin ở nông thôn;

- Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Trong ngày làm việc đã có 12 đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam;

- Chính sách đầu tư phát triển ngành hàng không dân dụng;

- Về kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không dân dụng;

- Tổ chức và hoạt động của các chủ thể trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Xác định trách nhiệm khi xảy ra tai nạn hàng không;

- Những bất cập trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm, gián đoạn, hủy chuyến bay;

- Về quy hoạch cảng hàng không khu vực;

- Thanh tra đảm bảo an toàn hàng không;

- Quản lý nhà nước về hàng không dân dụng Việt Nam

Thứ tư, ngày 16-11-2005, Quốc hội làm việc tại hội trường Ba Đình.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Thứ ba, ngày 15-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Quốc hội thảo luận dự án Luật công nghệ thông tin. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 17 lượt đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Chính sách công nghệ thông tin; kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin;

- Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: quốc phòng và an ninh, thương mại và sản xuất;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Về bảo vệ trẻ em chưa thành niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Các hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin và hình thức xử lý;

- Về bảo hộ sở hữu trí tuệ và quỹ đầu tư mạo hiểm về công nghệ thông tin;

- Các quy định về lập, đăng ký trang chủ (website);

- Về chính sách công nghệ thông tin ở nông thôn;

- Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Trong ngày làm việc đã có 12 đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam;

- Chính sách đầu tư phát triển ngành hàng không dân dụng;

- Về kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không dân dụng;

- Tổ chức và hoạt động của các chủ thể trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Xác định trách nhiệm khi xảy ra tai nạn hàng không;

- Những bất cập trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm, gián đoạn, hủy chuyến bay;

- Về quy hoạch cảng hàng không khu vực;

- Thanh tra đảm bảo an toàn hàng không;

- Quản lý nhà nước về hàng không dân dụng Việt Nam

Thứ tư, ngày 16-11-2005, Quốc hội làm việc tại hội trường Ba Đình.

(Văn phòng Quốc hội)