Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

10/12/2006 07:18

Buổi sáng ngày 10-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô và lộ trình thực hiện;

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá;

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia và giá tính thuế;

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bông sơ chế trong nước và nhập khẩu;

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật thi hành án.

Trong buổi làm việc đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành Bộ luật thi hành án;

- Về bố cục của dự án Bộ luật thi hành án;

- Các nguyên tắc thi hành án;

- Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát tư pháp thi hành án;

- Về trình tự, thủ tục thi hành án;

- Tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án;

- Về xã hội hóa công tác thi hành án;

- Về tổ chức chỉ đạo thi hành án hình sự;

- Thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án;

- Việc công nhận và thi hành bản án, quyết định hình sự của tòa án nước ngoài;

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án…

Buổi chiều, tất cả đại biểu Quốc hội tập trung làm việc tại Hội trường Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật kinh doanh bất động sản.

Trong buổi làm việc đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản;

- Xây dựng nhà ở cho công nhân;

- Công khai thông tin về bất động sản;

- Điều kiện nhà, công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh;

- Dịch vụ kinh doanh bất động sản;

- Xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản;

- Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản…

Thứ sáu, ngày 11-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường Ba Đình.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

10/12/2006 07:18

Buổi sáng ngày 10-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô và lộ trình thực hiện;

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá;

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia và giá tính thuế;

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bông sơ chế trong nước và nhập khẩu;

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật thi hành án.

Trong buổi làm việc đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành Bộ luật thi hành án;

- Về bố cục của dự án Bộ luật thi hành án;

- Các nguyên tắc thi hành án;

- Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát tư pháp thi hành án;

- Về trình tự, thủ tục thi hành án;

- Tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án;

- Về xã hội hóa công tác thi hành án;

- Về tổ chức chỉ đạo thi hành án hình sự;

- Thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án;

- Việc công nhận và thi hành bản án, quyết định hình sự của tòa án nước ngoài;

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án…

Buổi chiều, tất cả đại biểu Quốc hội tập trung làm việc tại Hội trường Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật kinh doanh bất động sản.

Trong buổi làm việc đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản;

- Xây dựng nhà ở cho công nhân;

- Công khai thông tin về bất động sản;

- Điều kiện nhà, công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh;

- Dịch vụ kinh doanh bất động sản;

- Xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản;

- Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản…

Thứ sáu, ngày 11-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường Ba Đình.

(Văn phòng Quốc hội)