Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:18

Ngày 7-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp. Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Trong ngày làm việc đã có 38 lượt đại biểu Quốc hội của 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;

- Bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và người sở hữu doanh nghiệp;

- Trình tự đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

- Về Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, Tổng giám đốc công ty; nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;

- Về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty hợp danh;

- Về công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty;

- Về định giá tài sản góp vốn;

- Bảo đảm quyền lợi của người lao động khi chuyển đổi công ty;

- Về chuyển đổi, thành lập công ty nhà nước và thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật bảo hiểm xã hội.

Trong ngày làm việc đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về bảo hiểm xã hội;

- Về đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Về phân loại bảo hiểm;

- Về các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội;

- Xây dựng cơ chế bảo hiểm và áp dụng các loại chính sách bảo hiểm;

- Về chế độ thai sản; thời gian hưởng chế độ bảo hiểm khi mang thai và khi sinh con;

- Bảo hiểm tai nạn lao động; bảo hiểm thất nghiệp;

- Về Quỹ bảo hiểm xã hội;

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội;

- Trách nhiệm của tổ chức công đoàn về bảo hiểm xã hội;

- Về độ tuổi hưởng chế độ hưu trí…

Thứ ba, ngày 8-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại 2 hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:18

Ngày 7-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 hội trường.

1. Tại hội trường D1, 37 Hùng Vương:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp. Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Trong ngày làm việc đã có 38 lượt đại biểu Quốc hội của 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;

- Bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và người sở hữu doanh nghiệp;

- Trình tự đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

- Về Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, Tổng giám đốc công ty; nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;

- Về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty hợp danh;

- Về công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty;

- Về định giá tài sản góp vốn;

- Bảo đảm quyền lợi của người lao động khi chuyển đổi công ty;

- Về chuyển đổi, thành lập công ty nhà nước và thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp...

2. Tại hội trường Ba Đình:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật bảo hiểm xã hội.

Trong ngày làm việc đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về bảo hiểm xã hội;

- Về đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Về phân loại bảo hiểm;

- Về các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội;

- Xây dựng cơ chế bảo hiểm và áp dụng các loại chính sách bảo hiểm;

- Về chế độ thai sản; thời gian hưởng chế độ bảo hiểm khi mang thai và khi sinh con;

- Bảo hiểm tai nạn lao động; bảo hiểm thất nghiệp;

- Về Quỹ bảo hiểm xã hội;

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội;

- Trách nhiệm của tổ chức công đoàn về bảo hiểm xã hội;

- Về độ tuổi hưởng chế độ hưu trí…

Thứ ba, ngày 8-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại 2 hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)