Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI

Mở đầu phiên họp, ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu phê chuẩn các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, kết quả như sau: