Buổi sáng ngày 29-11-2006

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006-2010