Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về dự án, công trình quan trọng Quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về dự án, công trinh quan trọng Quốc gia trinh Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2006 - 2010
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trợ giúp pháp lý trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua
Văn kiện chung
Luật bình đẳng giới
Báo cáo thẩm tra dự án luật "Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài"
Báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về dự án "Luật thể dục thể thao"