Buổi chiều ngày 29-6-2006

02/12/2006 08:17

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước; Quốc hội bế mạc kỳ họp.

Buổi sáng ngày 29-6-2006

02/12/2006 08:17

Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự

Buổi chiều ngày 26-6-2006

02/12/2006 08:17

Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự

Buổi sáng ngày 26-6-2006

02/12/2006 08:17

Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.

Buổi chiều ngày 23-6-2006

02/12/2006 08:17

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Chứng khoán

Buổi sáng ngày 23-6-2006

02/12/2006 08:17

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; Biểu quyết thông qua Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Buổi chiều ngày 22-6-2006

02/12/2006 08:16

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004

Buổi sáng ngày 21-6-2006

02/12/2006 08:16

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh; biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản

Buổi chiều ngày 20-6-2006

02/12/2006 08:16

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư

Buổi chiều ngày 19-6-2006

02/12/2006 08:16

Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý

Các tin đã đưa: