Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tờ trình Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi)
Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật Giáo dục trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XI
Dự thảo Luật Đường sắt trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XI
Dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XI
Dự thảo Luật Thương mại (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XI
Văn kiện chung
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Dược
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường sắt
Dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XI