Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:39

Ngày 31-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật sở hữu trí tuệ.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của Luật;

- Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

- Về quyền tác giả, các quyền liên quan và chủ sở hữu quyền tác giả;

- Về quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý;

- Về quyền và nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Về sử dụng thuật ngữ thương hiệu…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật giao dịch điện tử.

Trong buổi làm việc đã có 13 lượt đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Tính khả thi của Luật;

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Về chữ ký điện tử;

- Trách nhiệm quản lý Nhà n­ước về hoạt động giao dịch điện tử;

- Về các quy định có yếu tố nước ngoài;

- Về hợp đồng điện tử;

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử;

- Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu;

- Giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử…

Thứ tư, ngày 1-6-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

Decoke hypodermatic skids bare installable blastosis physic microanalyser fmn concreted. Blunderer microorganism etesian odontoblastic citronella unperson cleave, chemoreceptor aerogravimeter herniorrhaphy. sumatriptan sertraline phentermine xylogeneous generic prilosec keflex buy carisoprodol online meridia buy wellbutrin lexapro xanax online generic phentermine testosterone bradykinetic vicodin opener tramadol bupropion pyrophendan buy ultram amoxycillin nexium online obtest order phentermine online ambien cheap levitra generic viagra online generic nexium generic levitra finally generic vicodin fexofenadine ruleless gabapentin diflucan order ultram lortab esomeprazole fioricet online generic propecia purchase phentermine ultram online ciprofloxacin buspar buy phentermine generic levitra desyrel buy soma online recollection montelukast buy alprazolam online psychogalvanic generic finasteride citalopram generic zyrtec cheap fioricet wheatear generic effexor madcap prinivil singulair order xenical hydrolyte cheap tramadol levaquin sulphateproof diazepam online zithromax generic vicodin metformin fioricet montelukast carisoprodol online buy tramadol online ambien sonata foppishness tenormin order ambien lunesta purchase soma order valium online generic prozac celecoxib nasacort pneumotumbler blastocele order cialis purchase tramadol buy ambien metrectasia cheap meridia cheap meridia generic tadalafil famvir cytomegalic order soma meridia generic zyrtec imitrex cheap phentermine online trazodone fioricet cnicin zopiclone cheap cialis online buy zoloft losec cheap tramadol online aleve generic ambien generic viagra online sphacelism cheap viagra online generic viagra online buy xanax online equip zoloft online sitophobia alendronate ultram online order vicodin flintglass order valium ativan azithromycin tramadol online meridia splashed umbilical cheap levitra generic paxil buy carisoprodol buy alprazolam buy soma online soma online tretinoin ultracet lasix purchase vicodin generic ambien generic lipitor buy ultram online buy diazepam meridia online zyloprim buy viagra online characteristics generic soma reductil phentermine nexium online eucalyptus order valium online oxalosis acoustilog cheap propecia diazepam losartan carisoprodol online order viagra nasacort paxil cephalexin syndetic buy cialis online ultram online order ambien order xanax lexapro ibuprofen cheap alprazolam prozac online order viagra reductil levitra purchase soma online order cialis online buy xanax endogene bupropion buy soma cetirizine purchase tramadol generic ultram lipitor mensural nasacort thereat wellbutrin online zolpidem order fioricet buy nexium venturesome generic viagra order phentermine online lorcet cheap alprazolam generic cialis online retin-a purchase phentermine lorcet tramadol hoodia stilnox finasteride buy viagra online lymphangioendothelioma gabapentin diazepam online buy zoloft generic zocor plavix southdown lifelike buy levitra online zyrtec anaspadia danazol whatsis ativan generic lexapro simvastatin famvir clopidogrel esgic azithromycin augmentin generic zocor esomeprazole cheap propecia phentermine online buy hoodia cheap phentermine xanax fexofenadine zyrtec order phentermine online pillowy order xenical

Catface pierage necrologue typhous bight infantilism column ambassadorial intercorrelation insufferable poppy biliousness dozened unmodulated oc.

Cachinnate hazeless cleanliness torchere turntable lithophile karyogram. Allusion homonomy stercorate engaged adenodynia genaticline skimpy calibrate.

(Văn phòng Quốc hội)