Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Sáng 25-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp để thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005.

Trong buổi làm việc đã có 5 vị đại biểu Quốc hội của 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Về vấn đề luật khung, luật chi tiết;

- Về việc hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền và tổ chức việc thi hành luật;

- Về cải cách tư pháp, tăng cường năng lực của các cơ quan tư pháp…    

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp để thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan. Quốc hội đã nghe:

Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan.

Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Trịnh Huy Quách đọc những điều của dự thảo Luật mà trước đây còn có ý kiến khác nhau, nay đã được tiếp thu, chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Lãnh thổ hải quan;

- Hiện đại hoá quản lý hải quan;

- Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan;

- Kiểm tra sau thông quan.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan.

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp để thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Quốc hội đã nghe:

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự.

Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Uỷ viên thường trực Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Đỗ Ngọc Quang đọc những điều của dự thảo Luật mà trước đây còn có ý kiến khác nhau, nay đã được tiếp thu, chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Tuổi nhập ngũ trong thời bình;

- Thời hạn phục vụ tại ngũ;

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ; thời gian đào ngũ;

- Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự.

Ngày 26-5-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)