Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:46

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:46

Ngày 29-5-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về các dự án Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:46

Ngày 27-5-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được để tiến hành các nội dung sau:

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:46

Sáng 26-5-2003, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi)

Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:46

Ngày 22-5-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh để tiến hành các nội dung sau:

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:45

Ngày 15-5-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An để tiếp tục nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:45

Ngày 14-5-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An để nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:45

Buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật kế toán.

Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI

18/08/2007 06:45

Ngày 6-5-2003, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường.

Các tin đã đưa: