Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền

23/03/2016 10:14

Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG ngày 19 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia, nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền như sau:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử;

2. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

4. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

5. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.