Danh sách thành viên Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo

23/03/2016 09:53

Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐBCQG ngày 19/12/2015, Nghị quyết số 150/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 và Nghị quyết số 153/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách thành viên Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

1. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực;

3. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Nguyễn Đức Hiền, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban;

5. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng  Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên;

6. Ông Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên;

7. Ông  Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên.