Mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

10/02/2016 21:35

Theo Nghị quyết số 1074/NQ-UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định cụ thể như sau:

 

1. Phối hợp với Ban Tổ chức trung ương, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Văn phòng trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Bộ Nội vụ, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Giữ mối liên hệ với Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.