Chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia

10/02/2016 20:40

Theo Nghị quyết số 19/2015/HĐBCQG ngày 17 tháng 12 năm 2015, Chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử Quốc gia như sau: