ĐOÀN ỦY BAN DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀO VIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

06/03/2018 10:44

Sáng 06/3, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 05 – 11/3/2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 06/3, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Buaphoune Likhaida đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn làm việc của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đã có buổi Hội đàm cùng Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội.

Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Huy - Trọng Quỳnh

 

ĐOÀN ỦY BAN DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀO VIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

06/03/2018 10:44

Sáng 06/3, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 05 – 11/3/2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 06/3, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Buaphoune Likhaida đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn làm việc của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đã có buổi Hội đàm cùng Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội.

Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Huy - Trọng Quỳnh

Other news
 

ĐOÀN ỦY BAN DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀO VIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

06/03/2018 10:44

Sáng 06/3, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 05 – 11/3/2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 06/3, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Buaphoune Likhaida đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn làm việc của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đã có buổi Hội đàm cùng Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội.

Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Huy - Trọng Quỳnh

 

ĐOÀN ỦY BAN DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀO VIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

06/03/2018 10:44

Sáng 06/3, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 05 – 11/3/2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 06/3, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Buaphoune Likhaida đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn làm việc của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đã có buổi Hội đàm cùng Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội.

Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Huy - Trọng Quỳnh