Địa vị pháp lý

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

 

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ XEM XÉT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY LÂU NĂM BỊ DÔI DƯ DO TINH GIẢN BIÊN CHẾ

22/02/2021 15:13

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, cho biết cử tri trong tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ chính sách đối với những giáo viên giảng dạy lâu năm bị dôi dư do tinh giản biên chế, để các đối tượng này giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.


Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, cho biết cử tri trong tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ chính sách đối với những giáo viên giảng dạy lâu năm bị dôi dư do tinh giản biên chế (ảnh minh họa).

Về vấn đề trên, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cụ thể như sau: Đối với giáo viên thuộc đối tượng tinh giản biên chế được thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Chính phủ đã quy định cụ thể chính sách đối với các đối tượng tinh giản biên chế như: Chính sách về hưu trước tuổi; chính sách thôi việc...

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham gia nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bộ mong địa phương quan tâm góp ý chính sách này khi được xin ý kiến; đồng thời, căn cứ vào điều kiện của địa phương để có thêm chính sách đối với đối tượng này nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bích Lan

Other news
 

Nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại,nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

 

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ XEM XÉT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY LÂU NĂM BỊ DÔI DƯ DO TINH GIẢN BIÊN CHẾ

22/02/2021 15:13

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, cho biết cử tri trong tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ chính sách đối với những giáo viên giảng dạy lâu năm bị dôi dư do tinh giản biên chế, để các đối tượng này giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.


Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, cho biết cử tri trong tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ chính sách đối với những giáo viên giảng dạy lâu năm bị dôi dư do tinh giản biên chế (ảnh minh họa).

Về vấn đề trên, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cụ thể như sau: Đối với giáo viên thuộc đối tượng tinh giản biên chế được thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Chính phủ đã quy định cụ thể chính sách đối với các đối tượng tinh giản biên chế như: Chính sách về hưu trước tuổi; chính sách thôi việc...

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham gia nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bộ mong địa phương quan tâm góp ý chính sách này khi được xin ý kiến; đồng thời, căn cứ vào điều kiện của địa phương để có thêm chính sách đối với đối tượng này nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bích Lan

Other news
 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.