Bầu cử Đại biểu Quốc hội

20/11/2006 15:00

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

           Về quyền bầu cử:
Công dân nước CHXHCN Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những người bị tước các quyền đó.

 Về quyền ứng cử:
Công dân Việt Nam có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử theo các tiêu chuẩn được quy định trong Luật bầu cử Ðại biểu Quốc hội.

 Các tổ chức bầu cử:
Ðể phụ trách công tác bầu cử, các tổ chức bầu cử sau đây đã được thành lập:

  • Ở cấp trung ương: Hội đồng bầu cử
  • Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Uỷ ban bầu cử
  • Ðơn vị bầu cử: Ban bầu cử
  • Ở khu vực bỏ phiếu: Tổ bầu cử.