BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TRẢ LỜI CÁC CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

08/11/2019 15:29

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chủ trương chuyển mạng giữ số.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên chất vấn

Quan tâm đến chủ trương chuyển mạng giữ số, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, hiện nay khi thực hiện chủ trương này,  có doanh nghiệp tạo điều kiện rất thuận lợi nhưng cũng có doanh nghiệp gây khó khăn cho người dùng. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. 

Trả lời chất vấn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc chuyển mạng giữ số, Việt Nam đứng thứ 4 trong ASEAN về triển khai thực hiện và đã được một năm. Bộ trưởng cũng cho biết, ngay những ngày đầu, việc triển khai rất khó khăn, đạt dưới 10%, do đây là công việc mới nên các nhà mạng cũng lo sợ nên giữ không dám cho đi, thế nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai rất nhiều biện pháp để giải quyết. Ví dụ, Bộ đã mở một số để khách hàng có thể phản ánh những trường hợp không chuyển mạng được với, thông qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng để thực  thực hiện. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng cũng nhận được rất nhiều thư điện tử gửi trực tiếp và cũng phải can thiệp vào chuyện này. Bộ Thông tin và Truyền thông đang công khai tỷ lệ thành công của các nhà mạng để tất cả mọi người biết và để cho các nhà mạng cũng nhìn nhau; tổ chức giao ban hàng tuần với tất cả các nhà mạng để thúc đẩy, đưa ra một chỉ tiêu kỹ thuật giai đoạn đầu là 70% tỷ lệ thành công. 

Đến nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tỷ lệ thành công là 81%, con số này tương đối cao, đã có hơn 1 triệu người đã chuyển được mạng mà giữ nguyên số. Các nhà mạng đã ý thức được chuyện chú trọng nâng cao chất lượng để giữ khách hàng và cũng giúp cho số điện thoại đi theo cả cuộc đời. Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta mỗi người có một số, tránh chuyện nhiều số, số ảo và sắp tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đặt mục tiêu là đến tháng 12/2019 này, tỷ lệ thành công là 90%./.

Thu Phương

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TRẢ LỜI CÁC CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

08/11/2019 15:29

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chủ trương chuyển mạng giữ số.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên chất vấn

Quan tâm đến chủ trương chuyển mạng giữ số, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, hiện nay khi thực hiện chủ trương này,  có doanh nghiệp tạo điều kiện rất thuận lợi nhưng cũng có doanh nghiệp gây khó khăn cho người dùng. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. 

Trả lời chất vấn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc chuyển mạng giữ số, Việt Nam đứng thứ 4 trong ASEAN về triển khai thực hiện và đã được một năm. Bộ trưởng cũng cho biết, ngay những ngày đầu, việc triển khai rất khó khăn, đạt dưới 10%, do đây là công việc mới nên các nhà mạng cũng lo sợ nên giữ không dám cho đi, thế nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai rất nhiều biện pháp để giải quyết. Ví dụ, Bộ đã mở một số để khách hàng có thể phản ánh những trường hợp không chuyển mạng được với, thông qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng để thực  thực hiện. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng cũng nhận được rất nhiều thư điện tử gửi trực tiếp và cũng phải can thiệp vào chuyện này. Bộ Thông tin và Truyền thông đang công khai tỷ lệ thành công của các nhà mạng để tất cả mọi người biết và để cho các nhà mạng cũng nhìn nhau; tổ chức giao ban hàng tuần với tất cả các nhà mạng để thúc đẩy, đưa ra một chỉ tiêu kỹ thuật giai đoạn đầu là 70% tỷ lệ thành công. 

Đến nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tỷ lệ thành công là 81%, con số này tương đối cao, đã có hơn 1 triệu người đã chuyển được mạng mà giữ nguyên số. Các nhà mạng đã ý thức được chuyện chú trọng nâng cao chất lượng để giữ khách hàng và cũng giúp cho số điện thoại đi theo cả cuộc đời. Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta mỗi người có một số, tránh chuyện nhiều số, số ảo và sắp tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đặt mục tiêu là đến tháng 12/2019 này, tỷ lệ thành công là 90%./.

Thu Phương

Other news
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TRẢ LỜI CÁC CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

08/11/2019 15:29

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chủ trương chuyển mạng giữ số.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên chất vấn

Quan tâm đến chủ trương chuyển mạng giữ số, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, hiện nay khi thực hiện chủ trương này,  có doanh nghiệp tạo điều kiện rất thuận lợi nhưng cũng có doanh nghiệp gây khó khăn cho người dùng. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. 

Trả lời chất vấn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc chuyển mạng giữ số, Việt Nam đứng thứ 4 trong ASEAN về triển khai thực hiện và đã được một năm. Bộ trưởng cũng cho biết, ngay những ngày đầu, việc triển khai rất khó khăn, đạt dưới 10%, do đây là công việc mới nên các nhà mạng cũng lo sợ nên giữ không dám cho đi, thế nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai rất nhiều biện pháp để giải quyết. Ví dụ, Bộ đã mở một số để khách hàng có thể phản ánh những trường hợp không chuyển mạng được với, thông qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng để thực  thực hiện. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng cũng nhận được rất nhiều thư điện tử gửi trực tiếp và cũng phải can thiệp vào chuyện này. Bộ Thông tin và Truyền thông đang công khai tỷ lệ thành công của các nhà mạng để tất cả mọi người biết và để cho các nhà mạng cũng nhìn nhau; tổ chức giao ban hàng tuần với tất cả các nhà mạng để thúc đẩy, đưa ra một chỉ tiêu kỹ thuật giai đoạn đầu là 70% tỷ lệ thành công. 

Đến nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tỷ lệ thành công là 81%, con số này tương đối cao, đã có hơn 1 triệu người đã chuyển được mạng mà giữ nguyên số. Các nhà mạng đã ý thức được chuyện chú trọng nâng cao chất lượng để giữ khách hàng và cũng giúp cho số điện thoại đi theo cả cuộc đời. Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta mỗi người có một số, tránh chuyện nhiều số, số ảo và sắp tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đặt mục tiêu là đến tháng 12/2019 này, tỷ lệ thành công là 90%./.

Thu Phương

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TRẢ LỜI CÁC CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

08/11/2019 15:29

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chủ trương chuyển mạng giữ số.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên chất vấn

Quan tâm đến chủ trương chuyển mạng giữ số, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, hiện nay khi thực hiện chủ trương này,  có doanh nghiệp tạo điều kiện rất thuận lợi nhưng cũng có doanh nghiệp gây khó khăn cho người dùng. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. 

Trả lời chất vấn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc chuyển mạng giữ số, Việt Nam đứng thứ 4 trong ASEAN về triển khai thực hiện và đã được một năm. Bộ trưởng cũng cho biết, ngay những ngày đầu, việc triển khai rất khó khăn, đạt dưới 10%, do đây là công việc mới nên các nhà mạng cũng lo sợ nên giữ không dám cho đi, thế nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai rất nhiều biện pháp để giải quyết. Ví dụ, Bộ đã mở một số để khách hàng có thể phản ánh những trường hợp không chuyển mạng được với, thông qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng để thực  thực hiện. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng cũng nhận được rất nhiều thư điện tử gửi trực tiếp và cũng phải can thiệp vào chuyện này. Bộ Thông tin và Truyền thông đang công khai tỷ lệ thành công của các nhà mạng để tất cả mọi người biết và để cho các nhà mạng cũng nhìn nhau; tổ chức giao ban hàng tuần với tất cả các nhà mạng để thúc đẩy, đưa ra một chỉ tiêu kỹ thuật giai đoạn đầu là 70% tỷ lệ thành công. 

Đến nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tỷ lệ thành công là 81%, con số này tương đối cao, đã có hơn 1 triệu người đã chuyển được mạng mà giữ nguyên số. Các nhà mạng đã ý thức được chuyện chú trọng nâng cao chất lượng để giữ khách hàng và cũng giúp cho số điện thoại đi theo cả cuộc đời. Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta mỗi người có một số, tránh chuyện nhiều số, số ảo và sắp tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đặt mục tiêu là đến tháng 12/2019 này, tỷ lệ thành công là 90%./.

Thu Phương