MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VỀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO

09/04/2019 13:14

Để chuẩn bị xây dựng Báo cáo đánh giá kinh tế- xã hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, sáng ngày 09/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức cuộc Tọa đàm về nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.  

Thảo luận tại tọa đàm về nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, các đại biểu nhận định, nguồn lực phát triển văn hóa được hiểu là tổng hợp tất cả các yếu tố, quá trình (tự nhiên-xã hội, vật chất- tinh thần…) đã, đang và sẽ tạo ra năng lực, sức mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển văn hóa của dân tộc. Việt Nam là quốc gia có các nguồn lực văn hóa dồi dào và nếu được khai thác, phát huy hợp lý sẽ trở thành sức mạnh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại tọa đàm:

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, văn hóa là sức mạnh mềm, tạo nền móng cho kinh tế phát triển

Hầu hết ý kiến các đại biểu đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, chính sách văn hóa trong kinh tế, kinh tế trong văn hóa, xã hội hóa hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta đã góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển bền vững đất nước

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, mức đầu tư ngân sách cho văn hóa hiện nay còn thấp; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác văn hóa còn nhiều điểm chưa phù hợp

Các đại biểu cho rằng, nguồn nhân lực phát triển văn hóa là nhân tố phát triển cho văn hóa. Mọi nguồn lực sẽ là vô nghĩa, vô tác dụng nếu không thông qua nguồn lực con người

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, những đề xuất, khuyến nghị của các đại biểu tại tọa đàm rất đáng để các nhà quản lý, các cơ quan hữu quan lưu tâm, nhằm đề xuất những giải pháp khả thi thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng của thể thao Việt Nam hiện nay. Qua nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong ngành cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khơi gợi và thúc đẩy phát triển thể thao nước nhà trong thời gian tới.

Thu Phương

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VỀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO

09/04/2019 13:14

Để chuẩn bị xây dựng Báo cáo đánh giá kinh tế- xã hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, sáng ngày 09/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức cuộc Tọa đàm về nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.  

Thảo luận tại tọa đàm về nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, các đại biểu nhận định, nguồn lực phát triển văn hóa được hiểu là tổng hợp tất cả các yếu tố, quá trình (tự nhiên-xã hội, vật chất- tinh thần…) đã, đang và sẽ tạo ra năng lực, sức mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển văn hóa của dân tộc. Việt Nam là quốc gia có các nguồn lực văn hóa dồi dào và nếu được khai thác, phát huy hợp lý sẽ trở thành sức mạnh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại tọa đàm:

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, văn hóa là sức mạnh mềm, tạo nền móng cho kinh tế phát triển

Hầu hết ý kiến các đại biểu đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, chính sách văn hóa trong kinh tế, kinh tế trong văn hóa, xã hội hóa hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta đã góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển bền vững đất nước

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, mức đầu tư ngân sách cho văn hóa hiện nay còn thấp; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác văn hóa còn nhiều điểm chưa phù hợp

Các đại biểu cho rằng, nguồn nhân lực phát triển văn hóa là nhân tố phát triển cho văn hóa. Mọi nguồn lực sẽ là vô nghĩa, vô tác dụng nếu không thông qua nguồn lực con người

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, những đề xuất, khuyến nghị của các đại biểu tại tọa đàm rất đáng để các nhà quản lý, các cơ quan hữu quan lưu tâm, nhằm đề xuất những giải pháp khả thi thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng của thể thao Việt Nam hiện nay. Qua nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong ngành cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khơi gợi và thúc đẩy phát triển thể thao nước nhà trong thời gian tới.

Thu Phương

Other news
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VỀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO

09/04/2019 13:14

Để chuẩn bị xây dựng Báo cáo đánh giá kinh tế- xã hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, sáng ngày 09/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức cuộc Tọa đàm về nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.  

Thảo luận tại tọa đàm về nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, các đại biểu nhận định, nguồn lực phát triển văn hóa được hiểu là tổng hợp tất cả các yếu tố, quá trình (tự nhiên-xã hội, vật chất- tinh thần…) đã, đang và sẽ tạo ra năng lực, sức mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển văn hóa của dân tộc. Việt Nam là quốc gia có các nguồn lực văn hóa dồi dào và nếu được khai thác, phát huy hợp lý sẽ trở thành sức mạnh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại tọa đàm:

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, văn hóa là sức mạnh mềm, tạo nền móng cho kinh tế phát triển

Hầu hết ý kiến các đại biểu đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, chính sách văn hóa trong kinh tế, kinh tế trong văn hóa, xã hội hóa hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta đã góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển bền vững đất nước

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, mức đầu tư ngân sách cho văn hóa hiện nay còn thấp; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác văn hóa còn nhiều điểm chưa phù hợp

Các đại biểu cho rằng, nguồn nhân lực phát triển văn hóa là nhân tố phát triển cho văn hóa. Mọi nguồn lực sẽ là vô nghĩa, vô tác dụng nếu không thông qua nguồn lực con người

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, những đề xuất, khuyến nghị của các đại biểu tại tọa đàm rất đáng để các nhà quản lý, các cơ quan hữu quan lưu tâm, nhằm đề xuất những giải pháp khả thi thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng của thể thao Việt Nam hiện nay. Qua nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong ngành cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khơi gợi và thúc đẩy phát triển thể thao nước nhà trong thời gian tới.

Thu Phương

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VỀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO

09/04/2019 13:14

Để chuẩn bị xây dựng Báo cáo đánh giá kinh tế- xã hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, sáng ngày 09/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức cuộc Tọa đàm về nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.  

Thảo luận tại tọa đàm về nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, các đại biểu nhận định, nguồn lực phát triển văn hóa được hiểu là tổng hợp tất cả các yếu tố, quá trình (tự nhiên-xã hội, vật chất- tinh thần…) đã, đang và sẽ tạo ra năng lực, sức mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển văn hóa của dân tộc. Việt Nam là quốc gia có các nguồn lực văn hóa dồi dào và nếu được khai thác, phát huy hợp lý sẽ trở thành sức mạnh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại tọa đàm:

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, văn hóa là sức mạnh mềm, tạo nền móng cho kinh tế phát triển

Hầu hết ý kiến các đại biểu đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, chính sách văn hóa trong kinh tế, kinh tế trong văn hóa, xã hội hóa hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta đã góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển bền vững đất nước

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, mức đầu tư ngân sách cho văn hóa hiện nay còn thấp; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác văn hóa còn nhiều điểm chưa phù hợp

Các đại biểu cho rằng, nguồn nhân lực phát triển văn hóa là nhân tố phát triển cho văn hóa. Mọi nguồn lực sẽ là vô nghĩa, vô tác dụng nếu không thông qua nguồn lực con người

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, những đề xuất, khuyến nghị của các đại biểu tại tọa đàm rất đáng để các nhà quản lý, các cơ quan hữu quan lưu tâm, nhằm đề xuất những giải pháp khả thi thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng của thể thao Việt Nam hiện nay. Qua nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong ngành cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khơi gợi và thúc đẩy phát triển thể thao nước nhà trong thời gian tới.

Thu Phương