ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

03/04/2018 10:10

Sáng ngày 02/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Ngô Thị Minh, Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái; đại diện HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh: Hệ thống giáo dục trong tỉnh đã từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ; cơ sở vật chất từng bước khang trang; công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới của địa phương được thực hiện bước đầu có hiệu quả; số lượng học sinh ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh được củng cố, phát triển toàn diện, các hoạt động giáo dục được phối hợp, triển khai và đạt kết quả tốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị với Đoàn giám sát về một số văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng…của các Bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm so với hiệu lực thi hành của Nghị định hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

(Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

 

ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

03/04/2018 10:10

Sáng ngày 02/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Ngô Thị Minh, Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái; đại diện HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh: Hệ thống giáo dục trong tỉnh đã từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ; cơ sở vật chất từng bước khang trang; công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới của địa phương được thực hiện bước đầu có hiệu quả; số lượng học sinh ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh được củng cố, phát triển toàn diện, các hoạt động giáo dục được phối hợp, triển khai và đạt kết quả tốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị với Đoàn giám sát về một số văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng…của các Bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm so với hiệu lực thi hành của Nghị định hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

(Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

Other news
 

ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

03/04/2018 10:10

Sáng ngày 02/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Ngô Thị Minh, Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái; đại diện HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh: Hệ thống giáo dục trong tỉnh đã từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ; cơ sở vật chất từng bước khang trang; công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới của địa phương được thực hiện bước đầu có hiệu quả; số lượng học sinh ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh được củng cố, phát triển toàn diện, các hoạt động giáo dục được phối hợp, triển khai và đạt kết quả tốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị với Đoàn giám sát về một số văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng…của các Bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm so với hiệu lực thi hành của Nghị định hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

(Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

 

ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

03/04/2018 10:10

Sáng ngày 02/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Ngô Thị Minh, Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái; đại diện HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh: Hệ thống giáo dục trong tỉnh đã từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ; cơ sở vật chất từng bước khang trang; công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới của địa phương được thực hiện bước đầu có hiệu quả; số lượng học sinh ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh được củng cố, phát triển toàn diện, các hoạt động giáo dục được phối hợp, triển khai và đạt kết quả tốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị với Đoàn giám sát về một số văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng…của các Bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm so với hiệu lực thi hành của Nghị định hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

(Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)