Chú thích:
Các vụ, đơn vị phục vụ HĐDT các UB và các Ban của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Các Vụ, Cục, đơn vị phục vụ chung