KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

28/07/2022 17:36

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, sáng 22/6. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Mục đích của Kế hoạch nhằm thể chế hóa kịp thời, đúng đắn và đầy đủ các chủ trương, yêu cầu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW với thời hạn xác định tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Đảng đoàn Quốc hội.

Kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần bám sát nội dung, yêu cầu công việc được giao trong Kế hoạch; phải phân công trách nhiệm, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị giao “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật có liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, trong đó lưu ý đến việc chủ động nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, Đảng đoàn Quốc hội phân công trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc.

Về Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội) và Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 8/4/2021 của Quốc hội), Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện các nghị quyết thí điểm của Quốc hội trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết việc thực hiện thí điểm các nghị quyết với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội), Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022...

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, tổng kết Luật Thủ đô và các luật có liên quan, thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết có liên quan, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thủ đô để làm cơ sở xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô để tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Trường hợp các cơ quan hoàn thành việc rà soát, đánh giá sớm hơn thời hạn theo yêu cầu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hoặc trình Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 bảo đảm hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chính phủ có đề nghị chính thức về nội dung này.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị nội dung tham gia thẩm tra đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) khi có yêu cầu.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội. Thời hạn trình Quốc hội: theo thời hạn xác định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị nội dung tham gia thẩm tra đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) khi có yêu cầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm nội dung sửa đổi Luật thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các yêu cầu tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tham gia nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) khi có yêu cầu.

(Theo TTXVN)