• Thông tư 40/2014/TT-BCA

  Thụng tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện cụng tỏc thi đua, khen thưởng trong Cụng an nhõn dõn, Cụng an xó, Bảo vệ dõn phố và phong trào toàn dõn bảo vệ an ninh Tổ quốc

 • Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT

  Thụng tư quy định về tiờu chuẩn đỏnh giỏ chất lượng chương trỡnh đào tạo điều dưỡng trỡnh độ đại học, cao đẳng

 • Thông tư 32/2014/TT-BYT

  Thụng tư ban hành danh mục chỉ tiờu thống kờ y tế cơ bản ỏp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xó

 • Thông tư 31/2014/TT-BYT

  Thụng tư quy định bảng tiờu chuẩn đỏnh giỏ về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

 • Thông tư 30/2014/TT-BYT

  Thụng tư quy định về khỏm bệnh, chữa bệnh nhõn đạo

 • Thông tư 28/2014/TT-NHNN

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung Thụng tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chớnh sỏch cho vay ưu đói lói suất theo Chương trỡnh hỗ trợ cỏc huyện nghốo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chớnh phủ

 • Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

  Thụng tư quy định mó số và tiờu chuẩn chức danh nghề nghiệp viờn chức chuyờn ngành khoa học và cụng nghệ

 • Thông tư 20/2014/TT-BTP

  Thụng tư ban hành cỏc biểu mẫu để sử dụng trong quỏ trỡnh ỏp dụng biện phỏp xử lý hành chớnh giỏo dục tại xó, phường, thị trấn, biện phỏp thay thế xử lý hành chớnh quản lý tại gia đỡnh đối với người chưa thành niờn theo quy định của NĐ số 111/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL

  Thụng tư quy định về xột tặng Kỷ niệm chương "Vỡ sự nghiệp Văn húa, Thể thao và Du lịch"

 • Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL

  Thụng tư hướng dẫn đặt tờn doanh nghiệp phự hợp với truyền thống lịch sử, văn húa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dõn tộc