• Thông tư 151/2014/TT-BTC

  Thụng tư hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 thỏng 10 năm 2014 của Chớnh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại cỏc Nghị định quy định về thuế

 • Thông tư 150/2014/TT-BTC

  Thụng tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phớ thẩm duyệt thiết kế về phũng chỏy và chữa chỏy

 • Thông tư 147/2014/TT-BTC

  Thụng tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chớnh phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lónh tớn dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT

  Thụng tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phớ thực hiện Đề ỏn thụng tin, tuyờn truyền về số húa truyền dẫn, phỏt súng truyền hỡnh mặt đất

 • Thông tư 32/2014/TT-BCT

  Thụng tư quy định về trỡnh tự xõy dựng, ỏp dụng Biểu giỏ chi phớ trỏnh được và ban hành Hợp đồng mua bỏn điện mẫu cho cỏc nhà mỏy thủy điện nhỏ

 • Thông tư 29/2014/TT-NHNN

  Thụng tư hướng dẫn cỏc ngõn hàng thương mại phối hợp với Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lónh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lónh ban hành kốm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg

 • Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xõy dựng chớnh sỏch, phỏp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

 • Thông tư 25/2014/TT-BKHCN

  Thụng tư quy định việc chuẩn bị ứng phú và ứng phú sự cố bức xạ và hạt nhõn, lập và phờ duyệt kế hoạch ứng phú sự cố bức xạ và hạt nhõn

 • Thông tư 13/2014/TT-BTTTT

  Thụng tư quy định mối quan hệ cụng tỏc giữa Thanh tra Bộ Thụng tin và Truyền thụng, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyờn ngành và Thanh tra Sở Thụng tin và Truyền thụng

 • Thông tư 12/2014/TT-BTTTT

  Thụng tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"