• Sắc lệnh 8

  Sắc lệnh giải tán "Đại Việt quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng"

 • Sắc lệnh 5

  Sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt nam

 • Sắc lệnh 7

  Sắc lệnh để sự buôn bán và chuyên trở thóc gạo được tự do trong toàn hạt Bắc bộ

 • Sắc lệnh 4

  Sắc lệnh lập tại Hà nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập

 • Sắc lệnh 3

  Sắc lệnh Thiết quân luật tại Hà Nội