• Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện giỏ cước vận tải bằng xe ụ tụ và giỏ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

 • Thông tư 149/2014/TT-BTC

  Thụng tư quy định về số lợi bất hợp phỏp cú được do thực hiện hành vi vi phạm hành chớnh để sung vào ngõn sỏch nhà nước

 • Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGD?T-BTC

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 thỏng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chớnh phủ Quy định chớnh sỏch hỗ trợ chi phớ học tập đối với sinh viờn là người dõn tộc thiểu số học tại cỏc cơ sở giỏo dục đại học

 • Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT

  Thụng tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 thỏng 9 năm 2012 của Chớnh phủ quy định về hợp tỏc, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giỏo dục

 • Thông tư 28/2014/TT-BKHCN

  Thụng tư quy định việc xột duyệt, thẩm định, phờ duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phớ từ ngõn sỏch nhà nước chi sự nghiệp khoa học và cụng nghệ thuộc Dự ỏn đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

 • Thông tư 27/2014/TT-BKHCN

  Thụng tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chớnh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực năng lượng nguyờn tử

 • Thông tư 26/2014/TT-BKHCN

  Thụng tư quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 về việc ỏp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiờu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cỏc cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chớnh nhà nước

 • Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL

  Thụng tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 thỏng 01 năm 2011 của Chớnh phủ về Cụng tỏc dõn tộc

 • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư liờn tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chớnh phủ

 • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 thỏng 5 năm 2013 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Phỏp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hựng"