• Thông tư 157/2014/TT-BTC

  Thụng tư quy định về kiểm soỏt chất lượng dịch vụ kiểm toỏn

 • Thông tư 156/2014/TT-BTC

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chớnh sỏch xó hội húa đối với cỏc hoạt động trong lĩnh vực giỏo dục, dạy nghề, y tế, văn húa....

 • Thông tư 154/2014/TT-BTC

  Thụng tư định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phớ qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, quốc lộ 37B

 • Thông tư 153/2014/TT-BTC

  Thụng tư ban hành Quy chế xem xột, thẩm tra, chấp thuận cỏc khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của cỏc doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trờn 50% vốn điều lệ

 • Thông tư 50/2014/TT-BCA

  Thụng tư quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phộp, giấy xỏc nhận về vũ khớ, vật liệu nổ và cụng cụ hỗ trợ

 • Thông tư 38/2014/TT-BCT

  Thụng tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 thỏng 9 năm 2014 của Chớnh phủ về kinh doanh xăng dầu

 • Thông tư 37/2014/TT-BCT

  Thụng tư quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tỏi xuất gỗ trũn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiờn từ Lào và Campuchia

 • Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

  Thụng tư hướng dẫn ghi nhón hàng húa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gúi sẵn

 • Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện cụng tỏc thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xó hội

 • Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư quy định chương trỡnh khung trỡnh độ trung cấp nghề, chương trỡnh khung trỡnh độ cao đẳng nghề cho nghề kỹ thuật xõy dựng mỏ