• Thông tư 41/2014/TT-BCT

  Thụng tư quy định căn cứ, thủ tục xỏc định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt nam với Tổ chức Thương mại thế giới khụng thuộc diện cấp giấy phộp lao động

 • Thông tư 40/2014/TT-BCT

  Thụng tư Quy định quy trỡnh điều độ hệ thống điện quốc gia

 • Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC

  Thụng tư quy định về phương phỏp tớnh giỏ cơ sở; cơ chế hỡnh thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bỡnh ổn giỏ và điều hành giỏ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 thỏng 9 năm 2014 của Chớnh phủ về kinh doanh xăng dầu

 • Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư hướng dẫn về Phương ỏn quản lý rừng bền vững

 • Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 thỏng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chớnh phủ về một số chớnh sỏch ưu đói, khuyến khớch đầu tư và quản lý, khai thỏc cụng trỡnh cấp nước sạch nụng thụn

 • Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư ban hành Quy định về quy trỡnh phõn tớch nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phõn tớch nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 • Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hũa Xó hội Chủ nghĩa Việt Nam

 • Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

 • Thông tư 33/2014 /TT-BNNPTNT

  Thụng tư quy định trỡnh tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quỏ cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 • Thông tư 30/2014/TT-NHNN

  Thụng tư quy định về ủy thỏc và nhận ủy thỏc của tổ chức tớn dụng, chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài