• Thông tư 171/2014/TT-BTC

  Thụng tư hướng dẫn cơ chế tài chớnh hỗ trợ từ ngõn sỏch nhà nước để thực hiện Chương trỡnh Xỳc tiến thương mại quốc gia

 • Thông tư 43/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư ban hành Danh mục sản phẩm nụng lõm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khớ để bảo quản, chế biến nụng lõm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 thỏng 12 năm 2013 của Chớnh phủ

 • Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 thỏng 11 năm 2013 của Chớnh phủ về quản lý phõn bún thuộc trỏch nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn

 • Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư hướng dẫn trỡnh tự, thủ tục, hồ sơ xột cụng nhận và cụng bố xó, huyện, tỉnh đạt chuẩn nụng thụn mới

 • Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lónh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn

 • Thông tư 31/2014/TT-NHNN

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 thỏng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phũng, chống rửa tiền

 • Thông tư 21/2014/TT-BTP

  Thụng tư quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giỳp viờn phỏp lý

 • Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

  Thụng tư quy định việc xỏc định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

 • Thông tư 15/2014/TT-BTTTT

  Thụng tư ban hành Danh mục hàng húa theo mó số HS thuộc diện quản lý chuyờn ngành của Bộ Thụng tin và Truyền thụng

 • Thông tư 14/2014/TT-BTTTT

  Thụng tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tớn hiệu truyền hỡnh cỏp số DVB - C tại điểm kết nối thuờ bao"