• Thông tư 43/2014/TT-BCT

  Thụng tư quy định nội dung, trỡnh tự, thủ tục lập, thẩm định và phờ duyệt Quy hoạch địa điểm xõy dựng Trung tõm điện lực

 • Thông tư 35/2014/TT-NHNN

  Thụng tư quy định phớ rỳt tiền mặt qua tài khoản thanh toỏn tại Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam

 • Thông tư 34/2014/TT-NHNN

  Thụng tư hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

 • Thông tư 33/2014/TT-NHNN

  Thụng tư quy định một số trường hợp được thanh toỏn bằng tiền mặt của cỏc tổ chức sử dụng vốn nhà nước

 • Thông tư 17/2014/TT-BTTTT

  Thụng tư quy định chế độ bỏo cỏo về hoạt động chứng thực chữ ký số

 • Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

  Thông tư quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa

 • Thông tư 184/2014/TT-BTC

  Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước

 • Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL

  Thông tư quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL

  Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

 • Thông tư 15/2014/TT-BVHTTDL

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch