• Thông tư 47/2014/TT-BYT

  Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 • Thông tư 46/2014/TT-BYT

  Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế

 • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT

  Thông tư quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

 • Thông tư 185/2014/TT-BTC

  Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 • Thông tư 47/2014/TT-BCT

  Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử

 • Thông tư 40/2014/TT-NHNN

  Thông tư hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 • Thông tư 38/2014/TT-NHNN

  Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

 • Thông tư 19/2014/TT-BTTTT

  Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

 • Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL

  Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện