• Thông tư 109/2014/TT-BTC

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chớnh phủ quy định cơ chế, chớnh sỏch tài chớnh đối với khu kinh tế cửa khẩu

 • Thông tư 108/2014/TT-BTC

  Thụng tư quy định lói suất cho vay tớn dụng đầu tư, tớn dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chờnh lệch lói suất được tớnh hỗ trợ sau đầu tư

 • Thông tư 106/2014/TT-BTC

  Thụng tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phớ thẩm định hồ sơ cấp Giấy xỏc nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuụi

 • Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

  Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

 • Thông tư 32/2014/TT-BGTVT

  Thông tư hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn

 • Thông tư 23/2014/TT-NHNN

  Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

 • Thông tư 22/2014/TT-NHNN

  Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

 • Thông tư 21/2014/TT-NHNN

  Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 • Thông tư 20/2014/TT-NHNN

  Thông tư quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

 • Thông tư 19/2014/TT-NHNN

  Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam