• Thông tư 36/2014/TT-BCA

  Thụng tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trỳ

 • Thông tư 35/2014/TT-BCA

  Thụng tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trỳ và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 thỏng 4 năm 2014 của Chớnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện phỏp thi hành Luật Cư trỳ

 • Thông tư 25/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư hướng dẫn trỡnh tự, thủ tục đỏnh giỏ, cụng nhận xó, phường, thị trấn phự hợp với trẻ em

 • Thông tư 22/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư hướng dẫn quy trỡnh xỏc định hộ gia đỡnh làm nụng nghiệp, lõm nghiệp, ngư nghiệp và diờm nghiệp cú mức sống trung bỡnh giai đoạn 2014-2015

 • Thông tư 19/2014/TT-BTP

  Thụng tư quy định về nhập, đăng tải, khai thỏc dữ liệu thủ tục hành chớnh trờn Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chớnh và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chớnh

 • Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT

  Thụng tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chớnh sỏch cỏn bộ, cụng chức, viờn chức người dõn tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 thỏng 01 năm 2011 của Chớnh phủ về cụng tỏc dõn tộc

 • Thông tư 11/2014/TT-BTTTT

  Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu"

 • Thông tư 10/2014/TT-BTTTT

  Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000"

 • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV

  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • Thông tư 09/2014/TT-BTTTT

  Thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội