• Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT

  Thụng tư quy định Bảng giỏ tài sản hạ tầng đường bộ

 • Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP

  Thụng tư hướng dẫn lập dự toỏn, quản lý, sử dụng và quyết toỏn kinh phớ ngõn sỏch nhà nước bảo đảm cho cụng tỏc xõy dựng văn bản quy phạm phỏp luật và hoàn thiện hệ thống phỏp luật

 • Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN

  Thụng tư hướng dẫn quản lý tài chớnh Chương trỡnh đổi mới cụng nghệ quốc gia đến năm 2020

 • Thông tư liên tịch 66/2014/TTLT-BQP-BTC

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 thỏng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chớnh phủ quy định về chế độ, chớnh sỏch và cụng tỏc bảo đảm đối với tổ chức, cỏ nhõn làm nhiệm vụ tỡm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

 • Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT

  Thụng tư hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuờ khai thỏc kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước

 • Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT

  Thụng tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chớnh đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

 • Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN

  Thụng tư hướng dẫn quản lý tài chớnh của Chương trỡnh hỗ trợ phỏt triển doanh nghiệp khoa học và cụng nghệ và tổ chức khoa học và cụng nghệ cụng lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trỏch nhiệm

 • Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện giỏ cước vận tải bằng xe ụ tụ và giỏ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

 • Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

  Thụng tư quy định mó số và tiờu chuẩn chức danh nghề nghiệp viờn chức chuyờn ngành khoa học và cụng nghệ

 • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

  Thụng tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 thỏng 5 năm 2013 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Phỏp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hựng"

 • Thông tư liên tịch 17/2014/ TTLT-BLĐTBXH-BTC

  Thông tư hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thông tư liên tịch 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam

 • Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

  Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011...

 • Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

 • Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG

  Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán