• Luật 28/2018/QH14

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

 • Luật 26/2018/QH14

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

 • Luật 27/2018/QH14

  Luật Đo đạc và Bản đồ

 • Luật 24/2018/QH14

  Luật An ninh mạng

 • Luật 25/2018/QH14

  Luật Tố cáo

 • Luật 22/2018/QH14

  Luật Quốc phòng

 • Luật 21/2017/QH14

  Luật Quy hoạch

 • Luật 20/2017/QH14

  Luật Quản lý nợ công

 • Luật 19/2017/QH14

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

 • Luật 18/2017/QH14

  Luật Thủy sản

 • Luật 17/2017/QH14

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

 • Luật 16/2017/QH14

  Luật Lâm nghiệp

 • Luật 15/2017/QH14

  Luật quản lý, sử dụng tài sản công

 • Luật 10/2017/QH14

  Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

 • Luật 12/2017/QH14

  Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13