• Công văn 600/QLLĐNN-TTLĐVN

  Công văn về việc làm thủ tục cho lao động dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

 • Công văn 1598/LĐTBXH-TL

  Công văn về việc hướng dẫn xếp hạng và xây dựng đơn giá tiền lương

 • Công văn 1184/LĐTBXH-BTXH

  Công văn về chính sách cứu trợ xã hội

 • Công văn 190/LĐTBXH-TL

  Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP

 • Công văn 120/LĐTBXH-TL

  Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2005/NĐ-CP

 • Công văn 1746/LĐTBXH-TL

  Công văn về việc xếp lương cũ sang lương mới trong công ty nhà nước

 • Công văn 1387/LĐTBXH-KHTC

  Công văn về việc giải quyết vướng mắc về phụ cấp khu vực

 • Công văn 1133/LĐTBXH-BTXH

  Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2005/CT-TTg ngày 8/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 • Công văn 1936/LĐTBXH-TTr

  Công văn về việc bãi bỏ giấy chấp thuận về an toàn lao động

 • Công văn 1000/LĐTBXH-BTXH

  Công văn về việc chính sách cứu trợ xã hội

 • Công văn 885/LĐTBXH-TBLS

  Công văn về việc giải quyết vướng mắc về trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

 • Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ

  Công văn về việc bảo hiểm tai nạn lao động của các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

 • Công văn 313/LĐTBXH-PC

  Công văn về việc trả lời về kỷ luật lao động

 • Công văn 3618/LĐTBXH-TBLS

  Công văn về việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng

 • Công văn 2321/LĐTBXH-LĐVL

  Công văn về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư