• Nghị quyết số 133/2020/QH14

  Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 124/2020/QH14

  Nghị quyết số 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

 • Nghị quyết số 129/2020/QH14

  Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

 • Nghị quyết số 128/2020/QH14

  Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 • Nghị quyết số 127/2020/QH14

  Nghị quyết số 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 • Nghị quyết số 126/2020/QH14

  Nghị quyết số 126/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

 • Nghị quyết số 125/2020/QH14

  Nghị quyết số 125/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

 • Nghị quyết số 123/2020/QH14

  Nghị quyết số 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

 • Nghị quyết số 121/2020/QH14

  Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

 • Nghị quyết số 120/2020/QH14

  Nghị quyết số 120/2020/QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

 • Nghị quyết số 117/2020/QH14

  Nghị quyết số 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 • Nghị quyết số 116/2020/QH14

  Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

 • Nghị quyết số 114/2020/QH14

  Nghị quyết số 114/2020/QH14 về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

 • Nghị quyết số 112/2020/QH14

  Nghị quyết số 112/2020/QH14 bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 105/2020/QH14

  Nghị quyết số 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021