• Nghị quyết số 160/2021/QH14

  Nghị quyết số 160/2021/QH14 Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

 • Nghị quyết 159/2021/QH14

  Nghị quyết số 159/2021/QH14 Phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

 • Nghị quyết số 158/2021/QH14

  Nghị quyết số 158/2021/QH14 Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Nghị quyết số 157/2021/QH14

  Nghị quyết số 157/2021/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 156 /2021/QH14

  Nghị quyết số 156 /2021/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

 • Nghị quyết số 155/2021/QH14

  Nghị quyết số 155/2021/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Nghị quyết số 139/2021/QH14

  Nghị quyết số 139/2021/QH14 về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 138/2021/QH14

  Nghị quyết số 138/2021/QH14 về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 137/2021/QH14

  Nghị quyết số 137/2021/QH14 về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Nghị quyết số 136/2021/QH14

  Nghị quyết số: 136/2021/QH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 • Nghị quyết số 132/2020/QH14

  Nghị quyết số 132/2020/QH14 về việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

 • Nghị quyết số 135/2020/QH14

  Nghị quyết số 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 134/2020/QH14

  Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

 • Nghị quyết số 131/2020/QH14

  Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Nghị quyết số 130/2020/QH14

  Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc