• Nghị quyết số 154/2021/QH14

  Nghị quyết số 154/2021/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 153/2021/QH14

  Nghị quyết số 153/2021/QH14 Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 152/2021/QH14

  Nghị quyết số 152/2021/QH14 Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 151/2021/QH14

  Nghị quyết số 151/2021/QH14 Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 150/2021/QH14

  Nghị quyết số 150/2021/QH14 Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 149/2021/QH14

  Nghị quyết số 149/2021/QH14 Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 148/2021/QH14

  Nghị quyết số 148/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 147/2021/QH14

  Nghị quyết số 147/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 146/2021/QH14

  Nghị quyết số 146/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 145/2021/QH14

  Nghị quyết số 145/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 144/2021/QH14

  Nghị quyết số 144/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 143/2021/QH14

  Nghị quyết số 143/2021/QH14 Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 142/2021/QH14

  Nghị quyết số 142/2021/QH14 Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 141/2021/QH14

  Nghị quyết số 141/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 140/2021/QH14

  Nghị quyết số 140/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021