• Nghị quyết số 28/2021/QH15

  Nghị quyết số 28/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

 • Nghị quyết số 27/2021/QH15

  Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 26/2021/QH15

  Nghị quyết số 26/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 15/2021/QH15

  Nghị quyết số 15/2021/QH15 bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Nghị quyết số 14/2021/QH15

  Nghị quyết số 14/2021/QH15 bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 • Nghị quyết số 12/2021/QH15

  Nghị quyết số 12/2021/QH15 bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 • Nghị quyết số 11/2021/QH15

  Nghị quyết số 11/2021/QH15 bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 10/2021/QH15

  Nghị quyết số 10/2021/QH15 bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 06/2021/QH15

  Nghị quyết số 06/2021/QH15 bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XV.

 • Nghị quyết số 05/2021/QH15

  Nghị quyết số 05/2021/QH15 bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

 • Nghị quyết số 04/2021/QH15

  Nghị quyết số 04/2021/QH15 bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

 • Nghị quyết số 03/2021/QH15

  Nghị quyết số 03/2021/QH15 bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

 • Nghị quyết số 02/2021/QH15

  Nghị quyết số 02/2021/QH15 bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

 • Nghị quyết số 01/2021/QH15

  Nghị quyết số 01/2021/QH15 về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 161/2021/QH14

  Nghị quyết số 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước