• Nghị quyết Không số

  Nghị Quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới

 • Nghị quyết Không số

  Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ

 • Nghị quyết Không số

  Nghị quyết về chính sách ngoại giao với nước Pháp

 • Quyết định Không số

  Quyết định truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội