• Nghị quyết số 161/2021/QH14

  Nghị quyết số 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước

 • Nghị quyết số 153/2021/QH14

  Nghị quyết số 153/2021/QH14 Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 152/2021/QH14

  Nghị quyết số 152/2021/QH14 Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 151/2021/QH14

  Nghị quyết số 151/2021/QH14 Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 150/2021/QH14

  Nghị quyết số 150/2021/QH14 Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 149/2021/QH14

  Nghị quyết số 149/2021/QH14 Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 148/2021/QH14

  Nghị quyết số 148/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 147/2021/QH14

  Nghị quyết số 147/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 146/2021/QH14

  Nghị quyết số 146/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 145/2021/QH14

  Nghị quyết số 145/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 144/2021/QH14

  Nghị quyết số 144/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 143/2021/QH14

  Nghị quyết số 143/2021/QH14 Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 142/2021/QH14

  Nghị quyết số 142/2021/QH14 Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 141/2021/QH14

  Nghị quyết số 141/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 140/2021/QH14

  Nghị quyết số 140/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021