Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

23/11/2013

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGUYỄN SINH HÙNG

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Sinh Hùng

Ngày sinh: 18/01/1946

Ngày vào Đảng: 26/05/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Chức vụ: - Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

               - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

               - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

               - Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII

               - Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không