Nông Đức Mạnh

20/11/2013

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày

- Tham gia cách mạng năm 1958.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 5-7-1963 ngày chính thức 10-7-1964.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958-1961: Học trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội;

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Kạn;

- 1963-1965 : Đội phó Đội Khai thác gỗ Bạch Thông;

- 1965-1966: Học tiếng Nga tại Trường Ngoại ngữ Hà Nội;

- 1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lêningơrát, Liên Xô;

- 1972-1973: Phó Ban Thanh tra Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái;

- 1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái;

- 1974-1976: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc;

- 1976-1980: Tỉnh ủy viên, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm nghiệp, rồi Trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái;

- 1980-1983: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái;

- 1984-10/1986: Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái;

- 11/1986-2/1989: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái;

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

- 3/1989: Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 6 được bầu làm Ủy viên chínnh thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

- 8/1989: Trưởng ban Dân tộc Trung ương;

- 11/1989: Được bầu bổ sung Đại biểu Quốc hội khóa VIII và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- 6/1991: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đựợc Trung ương bầu vào Bộ Chính trị;

- 9/1992: Chủ tịch Quốc hội khóa IX;

- 6/1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1997: Chủ tịch Quốc hội khóa 10;

- 1/1998: Được phân công làm Thường vụ Bộ Chính trị;

- 4/2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các bài viết khác