UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN ĐBQH ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THANH HẢI

05/06/2020 12:25

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 05/6/2020, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện.

 

Phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2139-QĐNS/TW ngày 20/5/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020; Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của bà Nguyễn Thanh Hải và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 322/TTr-BCTĐB ngày 27/5/2020, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 02/6/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 955/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Nguyên và bà Nguyễn Thanh Hải theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Cổng Thômg tin điện tử Quốc hội