BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

25/04/2019 10:18

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV

BỘ KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

BỘ KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

25/04/2019 10:15

Bộ Khoa học và Công nghệ - Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XIV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XIV

25/04/2019 10:11

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI - TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

25/04/2019 10:07

Tổng Thư ký Quốc hội - Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

25/03/2019 14:36

Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

25/03/2019 14:35

Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Ủy ban Tài chính- Ngân sách.

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT

25/03/2019 14:33

Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật.

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN KINH TẾ

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN KINH TẾ

25/03/2019 14:31

Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Ủy ban Kinh tế.

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC BAN DÂN NGUYỆN

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC BAN DÂN NGUYỆN

25/03/2019 14:29

Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực của Ban Dan nguyện.

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC LĨNH VỰC BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

25/03/2019 14:26

Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Ban Công tác đại biểu.

Các tin đã đưa: